ξενες-γλωσσες-στην-αθηνα-inlingua

Πολιτική Απορρήτου

inlingua Athens

Προοίμιο

Αυτοί οι τυποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (“Όροι”) θα ισχύουν αποκλειστικά, εκτός εάν διαφέρουν με ρητή συμφωνία που γίνεται δεκτή γραπτώς και από τα δύο μέρη. Η inlingua International Ltd. (“inlingua”) προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης (“Υπηρεσίες”) που παρέχονται στους χρήστες (“Χρήστης”) μέσω τοπικού κέντρου inlingua (“Κέντρο”) ή απευθείας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπουν το τι είναι οι Online Υπηρεσίες Μάθησης της Inlingua και πώς παρέχονται. Επιπλέον, οι Όροι διέπουν το απόρρητο των δεδομένων που υποβάλλονται από τον Χρήστη για την απόκτηση των Υπηρεσιών. Για υπηρεσίες που έχουν κρατηθεί και παραδοθεί στο Κέντρο, ανάλογα με την περίπτωση, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του τοπικού Κέντρου ισχύουν επιπλέον των Όρων και θα διανεμηθούν απευθείας στον “Χρήστη”. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων μεταξύ των Όρων και των γενικών όρων και προϋποθέσεων του τοπικού Κέντρου, η παροχή των Όρων θα έχει προτεραιότητα, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στους Όρους.

 1. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες

1.1. Τόπος παροχής Υπηρεσιών

Η χρήση των Υπηρεσιών πραγματοποιείται αποκλειστικά online. Ο Χρήστης έχει μια ελεύθερη επιλογή της τοποθεσίας για μάθηση. Το τοπικό Κέντρο μπορεί να συνδυάσει την προσφορά με πρόσθετες τοπικές υπηρεσίες.

1.2. Χρήση υπηρεσιών

Για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ο Χρήστης πρέπει να εγγραφεί και να κάνει κράτηση ακολουθώντας τις οδηγίες του Κέντρου ή όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της inlingua. Σε κάθε Χρήστη θα εκχωρηθεί προσωπική σύνδεση και κωδικός πρόσβασης που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την προσωπική του σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης, ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. η inlingua και οι πάροχοι της ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουν τις Υπηρεσίες ή μέρος των Υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης. Ο Χρήστης αποδέχεται αυτή την προσωρινή έλλειψη πρόσβασης στις Υπηρεσίες χωρίς καμία αποζημίωση. Η inlingua δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης στις Υπηρεσίες, εάν ο Χρήστης δεν έχει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Inlingua στη διάθεσή του.

 1. Εμπιστευτικότητα – προστασία της ιδιωτικής ζωής του προσωπικού χαρακτήρα

H inlingua συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (επίσημα Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία του φυσικού προσώπου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του ελβετικού ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των δεδομένων που ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας.

Η inlingua θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεση του Χρήστη πληρούν τα τεχνικά πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας. Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών του Χρήστη, η inlingua και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές και διαδικασίες ασφαλείας, όπως: καθημερινές σαρώσεις ασφάλειας και ευπάθειας, ελέγχους λογισμικού, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων (Secure Socket Layers). Η inlingua καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Γενικά, η inlingua δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ατυχήματα, αποζημίωση υπό μορφή κύρωσης, δευτερεύουσα ζημία, συγκεκριμένη ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, ιδίως ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα απώλειας χρήσης ή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, ούτε καθυστερήσεις σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου.

Εάν ένας Χρήστης ανακαλύψει ποτέ μια δόλια χρέωση από την inlingua στο λογαριασμό χρέωσής του, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την inlingua (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω στη ρήτρα 21). Ο Χρήστης πρέπει να αναφέρει αμέσως την εν λόγω χρέωση στον πάροχο της πιστωτικής του κάρτας, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες τους.

Παρά τις εν λόγω διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας, όπως συμβαίνει με όλα τα δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, η inlingua δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και δεν θα είναι υπεύθυνη για παραβιάσεις της ασφάλειας. Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης, δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, η inlingua δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλειά της.

 1. Η προστασία των πληροφοριών για τα παιδιά

inlingua έχει δεσμευτεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Αυτό και όλες οι ιστοσελίδες inlingua είναι γενικά sites ακροατήριο και δεν έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για την προσέλκυση παιδιών κάτω των 18 ετών. Η inlingua δεν συλλέγει εν γνώσει της ή ζητά προσωπικές πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο που η inlingua γνωρίζει πραγματικά ότι είναι κάτω των 18 ετών, ούτε τους αποστέλλει αιτήματα για προσωπικές πληροφορίες, εκτός εάν η inlingua λάβει πρώτα άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού.

 1. Εγγραφή και Προσωπικό Προφίλ

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις προσωπικές πληροφορίες, όπως απαιτείται στη φόρμα εγγραφής. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης συμφωνεί να μην δημιουργήσει ψευδή ταυτότητα. Ο Χρήστης συμφωνεί να ενημερώνει, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο κατά καιρούς, τα στοιχεία που δίνονται κατά τη στιγμή της εγγραφής χωρίς καθυστέρηση. Τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών είναι αυστηρά προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Ο Χρήστης αναγνωρίζεται από ένα αναγνωριστικό και έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. Ο Χρήστης συμφωνεί να κρατήσει μυστικά τα συστατικά μέρη του αναγνωριστικού και να μην τα αποκαλύψει σε κανέναν.

Όταν ζητείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών στον Χρήστη, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών της Inlingua. . Ειδικότερα, η inlingua σέβεται την ιδιωτική ζωή του Χρήστη και δεν πωλεί, ενοικιάνει ή εμπορεύεται το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε άλλους οργανισμούς ή δεν τα χρησιμοποιεί για σκοπούς μάρκετινγκ. Όταν ο Χρήστης καλείται για προσωπικές πληροφορίες για περαιτέρω σκοπούς, inlingua θα το πράξει μόνο εάν ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία της προσωπικής ημερομηνίας του / της ή inlingua θα ενημερώσει σχετικά με τη βάση της νομιμότητας της επεξεργασίας.

Το όνομα του χρήστη, το επώνυμο, το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα (κωδικός), η διεύθυνση της πόλης, η διεύθυνση 2, η επαρχία, η περιοχή, η γλώσσα διασύνδεσης (κωδικός), η ζώνη ώρας, το skype id, θα αναρτηθούν στο προφίλ του χρήστη (εάν παρέχεται), το οποίο θα είναι διαθέσιμο μόνο στο διαχειριστή ή σε έναν επόπτη της εταιρείας.

Η inlingua χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για:

Την παροχή των Υπηρεσιών και των προϊόντων που έχει ζητήσει ο Χρήστης και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των Χρηστών (χρέωση, ταυτοποίηση και έλεγχο ταυτότητας)·

Διαχειριστείτε το λογαριασμό του Χρήστη και παρέχετε στο Χρήστη υποστήριξη πελατών.

Επικοινωνήστε με τον Χρήστη σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών,

Κάντε έρευνα,

Γενικά βελτιώστε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών και την Ιστοσελίδα

Επιβολή των όρων και προϋποθέσεων της Inlingua.

Διαχειριστείτε την επιχείρηση της Inlingua.

Εκτελέστε λειτουργίες όπως περιγράφεται διαφορετικά στο χρήστη κατά τη στιγμή της συλλογής.

Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες

Εάν αλλάξουν οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του Χρήστη ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί πλέον τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να διορθώσει ή να τροποποιήσει ορισμένες από τις προσωπικές του πληροφορίες κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών λογαριασμού του Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει να διαγράψει το λογαριασμό του επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών της Inlingua ή με το τοπικό Κέντρο. Εάν ένας λογαριασμός χρήστη διαγραφεί κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, δεν οφείλονται επιστροφές χρημάτων για υπηρεσίες που δεν καταναλώνονται. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων χρήστη σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η inlingua θα διατηρήσει τις πληροφορίες του Χρήστη για όσο διάστημα ο λογαριασμός του Χρήστη είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για την παροχή Υπηρεσιών στο Χρήστη, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Inlingua, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμφωνιών της inlingua. Ο λογαριασμός του Χρήστη παραμένει ενεργός ακόμα και αν η συνδρομή του Χρήστη στις Υπηρεσίες επί πληρωμή της Inlingua έχει λήξει.

 1. Με ποιον μοιράζεται τις πληροφορίες του χρήστη η inlingua

Η inlingua μπορεί να παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σε εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες είναι απαραίτητες για inlingua για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, όπως η επεξεργασία της πληρωμής του Χρήστη ή την παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Αυτές οι εταιρείες είναι εξουσιοδοτημένες να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη μόνο όπως απαιτείται για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών σε εμάς. Η inlingua μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη στο τοπικό Κέντρο που λειτουργεί κοντά ή στην περιοχή τοποθεσίας σας.

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των Υπηρεσιών της inlingua, η inlingua μπορεί να παρέχει τα αποτελέσματα των δοκιμών τοποθέτησης, προόδου και επίτευξης του Χρήστη, καθώς και τα αποτελέσματα δραστηριότητας του Χρήστη για τη δημιουργία παιδαγωγικών αναφορών για τον εκπαιδευτή inlingua που έχει ανατεθεί στο Χρήστη.

Η inlingua μπορεί επίσης να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, όπως απαιτείται από το νόμο, όπως να συμμορφωθεί με μια κλήτευση, ή παρόμοια νομική διαδικασία ή/και όταν η inlingua πιστεύει καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων της inlingua, την προστασία της ασφάλειας ή της ασφάλειας των άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την απάντηση σε κυβερνητικό αίτημα.

Εάν η Inlingua εμπλέκεται σε συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, ο Χρήστης θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και σε εμφανή ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη, καθώς και για οποιεσδήποτε επιλογές μπορεί να έχει ο Χρήστης σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία.

Η inlingua μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος με την προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη για να το πράξει.

 1. Η χρήση των cookies

Τμήματα αυτού του Ιστότοπου χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται σε έναν υπολογιστή, για να βοηθήσει τον Ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης της χρήσης της Ιστοσελίδας, της σύνταξης αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και της παροχής άλλων Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Η χρήση των cookies μπορεί να απορριφθεί επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει το Google Analytics κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics.

 1. Log Files

Όπως ισχύει με τις περισσότερες ιστοσελίδες, inlingua συγκεντρώνει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα και αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet, καθώς και πρόγραμμα περιήγησης, υπηρεσία παροχής Internet, σελίδες παραπομπής/εξόδου, λειτουργικό σύστημα, σήμανση ημερομηνίας/ώρας και δεδομένα ροής κλικ. Περιστασιακά, η inlingua μπορεί να συνδέσει προσωπικά δεδομένα με πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής της Inlingua, ανάλογα με τις ανάγκες για τη βελτίωση της Υπηρεσίας σε μεμονωμένους Χρήστες. Διαφορετικά, inlingua χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον αυτές τις πληροφορίες που δεν έχουν καμία σχέση με μεμονωμένους χρήστες, για την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, ή να παρακολουθείτε τη χρήση των διαφόρων χαρακτηριστικών εντός της Ιστοσελίδας.

 1. Καταχρηστική Συμπεριφορά

Εάν ένας Χρήστης επιδείξει ασέβεια προς τους συμμετέχοντες στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ή επιδείξει οποιαδήποτε επιθετικότητα προς τον εκπαιδευτή ή άλλους μαθητές, θα αποκοπεί αμέσως από την υπηρεσία χωρίς το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα inlingua περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. η inlingua δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων τοποθεσιών. Η inlingua ενθαρρύνει τους Χρήστες να γνωρίζουν κατά την έξοδό τους από την Ιστοσελίδα της Inlingua και να διαβάζουν τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε Ιστοσελίδας που συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα της inlingua.

 1. Μαρτυρίες

inlingua μπορεί να δημοσιεύσει μαρτυρίες χρηστών στην ιστοσελίδα της, η οποία μπορεί να περιέχει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Η δημοσίευση των μαρτυριών υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Χρήστη. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να αφαιρέσει την κατάθεσή του, θα επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Inlingua (βλ. ρήτρα στοιχείων επικοινωνίας 21 παρακάτω).

 1. Επικοινωνίες από την Ιστοσελίδα

Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από οποιοδήποτε διαφημιστικό email που αποστέλλεται από την ιστοσελίδα inlingua, απλά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος του κάθε τέτοιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου inlingua στέλνει. Η inlingua θα αποστέλλει στον Χρήστη αυστηρά ανακοινώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία όταν είναι απαραίτητο να το πράξει. Για παράδειγμα, εάν οι Υπηρεσίες έχουν ανασταλεί προσωρινά για συντήρηση, η inlingua μπορεί να στείλει στο Χρήστη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, ο Χρήστης δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να τα λάβει, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του.

 1. Περιεχόμενο Υπηρεσιών

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες που παρέχονται από την inlingua περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.inlinguanow.com.

 1. Η επιβολή της νομοθεσίας

Η inlingua θα παρακολουθεί συνεχώς τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τη συνεχή συμμόρφωση με την οδηγία (βλ. ανωτέρω ρήτρα 7) και τους Όρους.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Εάν η Inlingua προβεί σε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η inlingua θα ενημερώσει τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Η inlingua ενθαρρύνει το Χρήστη να εξετάζει περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της inlingua.

 1. Επικοινωνία inlingua

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με inlingua International Ltd, Belpstrasse 11, CH-3007 Βέρνη Ελβετία, Τηλ.: +41 (0)31 388 77 ή το τοπικό σας Κέντρο

 1. Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Χρήστης με το παρόν συμφωνεί ότι η inlingua είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του διδακτικού υλικού inlingua και ότι το ίδιο, ανά πάσα στιγμή, θα είναι και θα παραμείνει στην αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία της inlingua. Ο Χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή αξίωση κυριότητας σε τέτοιο διδακτικό υλικό inlingua λόγω της χρήσης των Online Υπηρεσιών Μάθησης της Inlingua. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην καταγράφει και να δημοσιεύει τις Online Περιόδους Λειτουργίας Εκμάθησης στο Διαδίκτυο.

 1. Ο νόμος και η δικαιοδοσία

Oι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο. Οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βέρνης/Ελβετίας.